คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) นโยบายยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ลำดับ

ตัวชี้วัด

2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
 
2.2
ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 

ระดับที่ 1

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

(รอบ 5 เดือนแรก)

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ ผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(รอบ 5 เดือนแรก)  

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ

(รอบ 5 เดือนแรก) 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

 

ระดับที่ 2

2.1-2.2 มาตรการ PIRAB/ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

(รอบ 5 เดือนแรก) 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

 

ระดับที่ 3

3.1 แผนการดำเนินการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ตามตชว.2.2

(รอบ 5 เดือนแรก) 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

3.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.2

- เดือน พ.ย. 64

- เดือน ธ.ค. 64

- เดือน ม.ค. 65

- เดือน ก.พ. 65

- เดือน มี.ค. 65

- เดือน เม.ย. 65

- เดือน พ.ค. 65

- เดือน มิ.ย. 65

- เดือน ก.ค. 65

3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 2.2

(รอบ 5 เดือนแรก)  

(รอบ 5 เดือนหลัง)

 

ระดับที่ 4

4.1 Output ผลผลิต 4.1 คะแนน 5 ส.

(รอบ 5 เดือนแรก)

(รอบ 5 เดือนหลัง)

4.2 Output ผลผลิต 4.2 คะแนน HWP

(รอบ 5 เดือนแรก)

(รอบ 5 เดือนหลัง)

 

ระดับที่ 5 

(รอบ 5 เดือนแรก)

5.1 ศรป.การตอบหลักฐานระดับ 5 BMI

5.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุข

5.3 สรุปการตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตในการทำงาน

(รอบ 5 เดือนหลัง)

5.1 วิเคราะห์ HWP ระดับดีเยี่ยม

5.2 ผลลัพธ์ BMI

 

2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
  1. วิเคราะห์ กำหนดมาตรการ และจัดทำแผน
  2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้
  3. รายงานกำกับติดตาม
  4. ผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)
  5. คำสั่งคณะกรรมการรบจ. ฉบับปรังปรุง รอบ 5 เดือนหลัง
  6. ประกาศมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
  7. ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  8. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ 1
2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 
2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
2.6
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

 

ประเด็น: การพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล (ปย.4)

ลำดับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย
 
1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย
 

 

ประเด็น: ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย.4)

ลำดับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)