คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของศูนย์ความร่วมมือร่วมมือระหว่างประเทศ

 

** วิธีการเปิดลิงค์หลักฐานสำหรับใช้รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ จากเว็บไซต์เก่าของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบ 5 เดือนแรก และมี.ค.64) **

 

ประเด็น: พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล

ลำดับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1.40
ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และรองรับการพัฒนาประเทศ
 

 

1.41
จำนวนกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เรื่อง)
 

 

1.43
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการโครงการการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองการดำเนินงานด้านการพัฒนา
 

 

 

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) นโยบายยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ลำดับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
 
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
 
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
 
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 
2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย