คุณกำลังมองหาอะไร?

 

คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่ง

ประกาศ

แผน

การดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม

 

คนดีศรีอนามัย และหน่วยงานคุณธรรม

   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมจริยธรรมและองค์กรต้นแบบ