คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2567

ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนขับเคลื่อนควบคุมภายใน ประจำปี 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP/Flowchart ประจำปีงบประมาณ 2567

ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
กระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ
กระบวนการจัดโครงการ
กระบวนการลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ)

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ ศรป. ปี2566

ปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ (แหล่งทุนอื่นๆ) [แก้ไขครั้งที่ 2]

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2566

ปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการประเมินฯ ควบคุมภายใน ต่อ กค.
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ตารางวิเคราะห์ความสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงาน ศรป.
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ (แหล่งทุนอื่นๆ) [แก้ไขครั้งที่ 2]

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2565

ปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข
ตารางวิเคราะห์ความสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร
ประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2564

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (6 เดือนเเรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) หน่วยงานศรป.
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 3314 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2563

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อยแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภานใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2 ของ 6 เดือนและ12 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปอ.3 รอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2560

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2560 (ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2560 (ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2559

ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบปย.03.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.02.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย