คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 
 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มงานในสังกัดกองแผนงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับต่างประเทศในด้านการประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

2. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์

3. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์

4. ประสานงานด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. สนับสนุนการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนาระดับนานาชาติและจัดหาความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้ยกระดับเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 1008/2556 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อและมีคำสั่งกรมอนามัย ที่ 906/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย กำหนดให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้านต่างประเทศในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก

 

พันธกิจ

เป็นหน่วยประสานการดำเนินงาน และอำนวยการด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1. จัดทำนโยบาย แผนความร่วมมือ และงบประมาณด้านต่างประเทศ พร้อมบูรณาการ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่าที แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในกรม กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมนานาชาติ

5. ดำเนินงานเรื่องการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานำเสนอผลงานการเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศของข้าราชการกรมอนามัย

6. ประสานภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่วมมือและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

7. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงบริหารจัดการโครงสร้างกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ
 
   1. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
          1) การดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          2) จัดทำและพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่กรมอนามัยเป็นภาษาสากลและดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในบริบทของนานาชาติ
          3) ให้คำปรึกษาและข้อมูลเรื่องข้อบังคับ/กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
          4) ประสานและสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          5) ร่วมกำหนดเป้าหมาย/เข็มมุ่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะสากลทั้งด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่
          6) อำนวยการทางด้านงานพิธีการและรับรองชาวต่างประเทศ
          7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
    
   2. กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
          1) วิเคราะห์ Positioning ของกรมอนามัยตามบทบาทเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          2) จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศและในระดับพื้นที่ชายแดนร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน
          3) จัดทำแผนการตลาดเชิงสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ(Social Marketing)
          4) จัดทำแผนงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
          5) พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกันในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          6) ประสานและติดตามการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศตามท่าที แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำหนดแนวทางไว้
          7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
    3. งานอำนวยการ
         1) บริหารจัดการทั่วไปและงานเลขานุการของสำนักฯ
         2) บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์และเอกสารสิ่งพิมพ์
         3) บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุมกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ
         4) บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่
         5) บริหารจัดการงานบุคคล
         6) ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นภายในสำนักฯ
         7) ควบคุมกำกับภายในและเสริมสร้างการดำเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส
         8) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย