คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มวิเทศสัมพันธ์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นางจารุมน บุญสิงห์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์

About Hero 0

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย

นักวิเทศสัมพันธ์

About Hero 2