คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
อนุมัติปรับแผน รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ ระหว่างเดือนเม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Protecting the SRMNCAH services during the COVID-19 pandemic-EN (CIC-final-17-08-63) (Revised).pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6th Meeting of ASEAN Health Cluster1_Promoting Healthy Lifestyle.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการดำเนินงาน ศรป. สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี - Happy Body)

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน มี.ค. 63 และผลลัพธ์รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน ก.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน มิ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน พ.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน เม.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรรอบ 6 เดือนแรก และทบทวนแผนศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน มี.ค. 63 และผลลัพธ์รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์มีความสุข Happy Body) ประจำเดือน ก.พ. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดและแผนการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลแบบสำรวจวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Google Forum).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ - Data Management & Knowledge Management)

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
จัดให้บุคลากรในองค์กร จัดทำสรุปผลการไปราชการ : เข้าร่วมประชุม อบรม :การพัฒนาด้วยตนเอง ทุกครั้งหลังกลับจากราชการ ก.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดให้บุคลากรในองค์กร จัดทำสรุปผลการไปราชการ : เข้าร่วมประชุม อบรม :การพัฒนาด้วยตนเอง ทุกครั้งหลังกลับจากราชการ ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงาน:วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงาน:วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหลักฐานแสดงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลำดับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการดำเนินการและการสรุปบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ :แผนการจัดการข้อมูลและความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร - Employee Engagement)

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ข้อมูลที่นำมาใช้และรายงานการวิเคราะห์ EE.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62).pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ย._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศรป.รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส.ค._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ค._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ค._Digitalization_Work from Home.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติ_โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปี 64-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย._Digitalization_Work from Home.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค. เสนอ โครงการวีดิทัศน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค._สรุป_ถอดบทเรียน_หนังสือเชิญ PP_P.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ค._Digitalization_Work from Home.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย._Digitalization_แก้ไขสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เม.ย._Digitalization_Work from Home.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ6เดือนหลัง_2.4_รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลโครงการ EE 2-4 ธ.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการ กิจกรรมที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถาม self assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาศั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F1-7 ระดับความสำเร็จของการบริหารฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย

ภารกิจของหน่วยงาน / ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) สายสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
เสนอแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ ก.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความคืบหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน ก.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปบทเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความคืบหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เตรียมข้อมูล_สรุปผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ศรป. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสอบถามพึงพอใจฐานข้อมูล_การประชุมศรป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสอบถามพึงพอใจฐานข้อมูล.ศรป..pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปบทเรียน และรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามระบบฐานข้อมูลCic-ผสาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศให้เป็นปัจจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจฐานปรับปรุง63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความคืบหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) ความรู้ที่นำมาใช้ Best practice.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้ สรุปผลการวิเคราะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างประเทศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารฐานข้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้ วิเคราะห์ SWOT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ผลวิเคราะห์ Google Form.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F2-7 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ

ภารกิจของหน่วยงาน / ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) สายสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
ส.ค._ผลการประชุม SOMHD 15.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส.ค._การประชุมผ่านระบบ Video Conference-ASEAN Health.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส.ค._ผลการประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส.ค._ประชุมจัดทำแผนร่วมกับคณะกรรมการต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Aug_Regional Committee.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.ค._การประชุมผ่านระบบ Video Conference ภายใต้กรอบ ASEAN Heal.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิ.ย._การประชุมผ่านระบบ Video Conference ภายใต้กรอบ ASEAN H.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผน_F2_รายงานผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม คกก ตปท 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะทำงานCluster_หนอนุมัติ2 มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ถ่ายทอด ตชว-63-กลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก.ตปท.25_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นจากการประชุมไทย-เมียนมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนไทย-เมียนมา 2019-2022.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน PoA ไทย-ลาว 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
F2_รายงานผลการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติตัวบุคคล_อธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมเตรียมการ ICPD25.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
The Nairobi Summit on ICPD25 (FINAL).pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติ EB146.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EB 146 Provisional Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EB 146 agenda allocation and responsible agency BS OS ST Revised 10 Jan 2020.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของการประชุมระหว่างประเทศแต่ละรายการภายใต้สภาวะ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F3-7 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล

ภารกิจของหน่วยงาน / ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) สายสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
สรุปโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลแบบสำรวจความต้องการอบรมภาษาอังกฤษ 2(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความต้องการอบรมภาษาอังกฤษ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อวิทยากรโครงการ Journal Club 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการ JC 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสู่สากล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้ง กพร. ปรับตัวชี้วัด รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F4-7 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สากล

ภารกิจของหน่วยงาน / ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) สายสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ Video Covid-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการประชุม AAR โครงการ Journal Club ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเผยแพร่วีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัยในสถานการณ์ COVID-19 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความคืบหน้าการดำเนินงานผลิตวีดิทัศน์ฯ (เดือนสิงหาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างผลิตวีดิทัศน์ฯ (เดือนสิงหาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตวีดิทัศน์ Covid-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การสนับสนุนการดำเนินงานฯ F4-7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการอบรม Journal Club ประจำปี 2563 (6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด F4-7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย