คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MC Training for July Course 2022.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการให้ความรู้จากกองกิจกรรมทางกาย ในหัวข้อ ”ท่าบริหารออฟฟิศซินโดรม”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมการให้ความรู้ ออฟฟิศซินโดม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ตนเอง/ นั่งสมาธิ Mindfulnett

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Mindfulness(2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขกาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน เรื่อง การลดน้ำหนักด้วย IF [Intermittent Fasting]

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
IF Intermittent Fasting.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางกายทุกรูปแบบก้าวท้าใจ Season4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผลกิจกรรม ก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงการเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One-Page-อบรมดับเพลิง-Final.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมหารือผู้จัดบริการอาหารกลาวันอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดระชุมในหน่วยงานส่วนกลางของกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
File_7Feb2022.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการวางกรอบเนื้อหาสำหรับสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวางกรอบเนื้อหาสำหรับสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 5.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page อบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page อบรมการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page อบรมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย