คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมพัฒนาคลังความรู้ กรมอนามัย โดยกระบวนการ Benchmarking และศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One page_210466
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมการจัดการความรู้และฐานข้อมูลความรู้วิชาการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมการจัดการความรู้-ฐานข้อมูลความรู้วิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Onepage_ITA 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายในของกรมอนามัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Meeting-report_19-20Sep2022.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Meeting-report_13-15Dec2022.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Meeting-report_7-9Dec2022.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Meeting-report_CHEO-28Oct2022.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายในของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการอบรม E-leaning โครงการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1p elenrinig ปปท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
T_0001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทักษะการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุป Workshop การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-08-08 รายงานการอบรมยุทธฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย