คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ ITA ศรป
1.3 ทำเนียบC_SH ศรป รอบ 5 เดือนแรก ปีงบ 66
2.1 มาตรการขับเคลื่อน ITA ศรป. รอบ 5 เดือนแรก
2.2 แผนขับเคลื่อน ITA ศรป. รอบ 5 เดือนแรก
     - แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 เดือน พ.ย.65

 
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping)
และการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)
 

2.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการความรู้ของศรป. รอบ 5 เดือน แรก

 
2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
     

2.4

ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

4.19

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศของกรมอนามัย

   

4.20

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก

รายงานผล ก.พ.66

รายงานผล ม.ค.66

รายงานผล ธ.ค.65

รายงานผล พ.ย.65

ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานสรุปผลการจัดการสอบ Eng 2565

ตชว. 4.20

SOP 4.20

การเตรียมการสำหรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯการเตรียมการ

ผู้เข้าร่วมอบรม Eng ปีงบ 2566

ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบ 2565

 

4.21

ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

 

4-5. สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงาน

ชุดข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2566

หลักฐานที่หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2566

สรุปข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2566

   - ระดับโลก

   - ระดับทวิภาคี

   - ระดับภูมิภาค Asean และเอเชียกรอบอื่นๆ

สรุปข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย  [ครั้งที่ 1/2565]  [ครั้งที่ 2/2565

สรุปข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี 2565

   - ระดับโลก

   - ระดับทวิภาคี

   - ระดับภูมิภาค Asean และเอเชียกรอบอื่นๆ

 

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

2.1 มาตรการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลฯ

2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลฯ

3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

3.2 SOP 4.21