คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

ผลงานวิชาการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ผลงาน  

เรื่อง “ระบบติดตามการขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
(Center for International Cooperation Tracking: CIC Tracking)”

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ผลงาน  

เรื่อง "กาล่า ที่ไม่ใช่..กะลา" ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 12 (12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy)