คุณกำลังมองหาอะไร?

C

CIO กรมอนามัย

Team Selector 0

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

About Hero 0

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

พ.ศ. 2547 ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

พ.ศ. 2554 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง สสจ.ลพบุรี

พ.ศ. 2557 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลพบุรี

พ.ศ. 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ. 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2564 รองอธิบดีกรมอนามัย