คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ปรับแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะ ศุภณัฐฯ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ สนง. ร้านพี.เค. เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดจ้างเหมายริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสาร จินดา ไพรงามเนตร
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการ พขร. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์
ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ.เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ น้ำดื่ม บ.พรีซิชั่นเพียวริไฟเออร์ จำกัด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
สาระสำคัญของสัญญา ศุภณัฐฯ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
สาระสำคัญสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร้าน พี.เค.เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
สาระสำคัญสัญญา เหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน
สาระสำคัญสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการยุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์ราชการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1