คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Flowchart

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานอำนวยการ

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 929 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานยืมเงิน ใช้หนี้ และเบิกคืนเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1406 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP มาตฐานการให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
SOP ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน [แก้ไขครั้งที่ 1]
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ [แก้ไขครั้งที่ 1]
SOP กระบวนงานการดำเนินงานควบคุมภายใน

งานกลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
SOP_การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอน งบรายจ่ายอื่น รายการเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1792 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart แผนการปฏิบัติการศรป..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (งบรายจ่ายอื่น) [แก้ไขครั้งที่ 1]

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ (แหล่งทุนอื่นๆ) [แก้ไขครั้งที่ 2].pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ (270961).pdf
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย