คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Flowchart

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานอำนวยการ

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานยืมเงิน ใช้หนี้ และเบิกคืนเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ [แก้ไขครั้งที่ 1]
SOP กระบวนงานการดำเนินงานควบคุมภายใน

งานกลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
SOP_การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือขั้นตอน งบรายจ่ายอื่น รายการเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart แผนการปฏิบัติการศรป..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

SOP
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow Chart การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ(270961).pdf
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย