คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ITA ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1-2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวซี้วัดที่ 2.1 ITA รอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ITA ครั้งที่ 1 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวซี้วัดที่ 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การชี้แจงและสื่อสารทำความเข้าใจแบบวัดการรับรู้ IIT

แบบรายงาน OIT ข้อ 1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน รอบ 5 เดือนแรก

ระบบการติดตามงาน (CIC Tracking)

 

1. บทวิเคราะห์สถานการณ์ IIT EIT รอบ 5 เดือนหลัง ปี 67

2. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตชว. 2.1

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
     
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
     

2.4

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     

2.5

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
     

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

4.17

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย
 

4-5. สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

 

สรุปผลสำรวจการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2567

 

ชุดข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2567

 

สรุปข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี 2567

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือฯ

 

สรุปข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี 2566

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

1-2 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการของตัวชี้วัด 4.17 (รอบ 5 เดือนแรก)

3.1 รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

 

การปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย

 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ (มี.ค.67) , (พ.ค.67)

 

1-2 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการของตัวชี้วัด 4.17 (รอบ 5 เดือนหลัง)

3.1 รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4.18

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย
 

รายงานผล ก.พ. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก

รายงานผล ม.ค. 67

รายงานผล ธ.ค. 66

รายงานผล พ.ย. 66

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ (การทูต)

รายงานผลคะแนน (การทูต)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการทูต ปีงบ 67

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 4.18 ครั้งที่ 1

รายงานผล พ.ค. 67

รายงานผล เม.ย. 67

รายงานผล มี.ค. 67

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 4.18 ครั้งที่ 1