คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ITA ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1-2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวซี้วัดที่ 2.1 ITA รอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ITA ครั้งที่ 1 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวซี้วัดที่ 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ระบบการติดตามงาน (Ms List)

 

 
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
     
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
     

2.4

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     

2.5

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
     

 

ลำดับ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

4.17

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือฯ

 

สรุปข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ปี 2566

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

1-2 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการของตัวชี้วัด 4.17 (รอบ 5 เดือนแรก)

3.1 รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

 

 

4.18

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย
 

รายงานผล ก.พ. 67

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก

รายงานผล ม.ค. 67

รายงานผล ธ.ค. 66

รายงานผล พ.ย. 66

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ (การทูต)

รายงานผลคะแนน (การทูต)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการทูต ปีงบ 67

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 4.18 ครั้งที่ 1