คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

About Hero 0

นายพศิน พิริยหะพันธุ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 3

นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 4