คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2566
41
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2566

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้ประชุม การประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้ความเข้าใจหลักพิธีการทูต การประสานงาน การรับรองชาวต่างประเทศ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศ ของหน่วยงานกรมอนามัยที่จะมีขึ้น ตลอดจนพร้อมก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

          โดยวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายสนธยา ศรีเวียงธวัช และนางสุชาดา สารบุญ จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการต้อนรับบุคคลสำคัญของคณะทำงาน และมารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหาร สำหรับวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายกรณ์ สุวรรณาศรัย นักการทูตชำนาญการพิเศษ และนายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูตชำนาญการพิเศษ จากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายแบ่งปันประสบการณ์การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน การเข้าเยี่ยมคารวะ การประดับธง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ (Liaison Officer: LO) ในส่วนงานต่างๆ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติจัดทำรายงานกรณีศึกษาเกี่ยวกับการต้อนรับบุคลากรสำคัญจากต่างประเทศระดับรัฐมนตรี เพื่อเป็นการทบทวนฝึกลำดับเหตุการณ์การต้อนรับและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการรับ-ส่งบุคคลสำคัญต่างประเทศ ณ ห้องรับรองพิเศษ (VIP ROOMS) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง จำนวน 27 คน จาก 12 หน่วยงาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 93.33) ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การรับรองชาวต่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ นวัตกรรม และประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำหรับหัวข้อที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การตอบคำถามความรู้รอบตัว และผู้เข้าร่วมบางท่านตอบว่าการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการดูงานในครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ อยากให้จัดแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไป และการไปศึกษาดูงานสถานที่จริง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน