คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (WHA76)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.05.2566
41
1
แชร์
12
พ.ค.
2566

     วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (76th World Health Assembly) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย  โดยมีนางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวาระของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอนามัยและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำร่าง Intervention เพื่อนำเสนอในการประชุม ดังกล่าว

     การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง online และ onsite จำนวน 38 คน จากสำนักส่งเสริม  สุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และสถาบันปัณณทัต โดยการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 นี้ มีนางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  และนางสาววรมน อัครสุต ทันตแพทย์ชำนาญการ จากสำนักทันตสาธารณสุข เป็นผู้แทน  กรมอนามัยเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย และได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  ให้รับผิดชอบ 11 วาระ โดยวาระที่กรมอนามัยรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สุขภาพผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น, ทศวรรษแห่งโภชนาการของสหประชาชาติ, พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น, Water and Sanitation and Hygience (WASH) ในสถานพยาบาล, สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ และรับทราบถึงบทบาทของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่สำคัญในช่วงก่อนและระหว่างการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเข้าร่วมการประชุมของผู้แทนกรมอนามัยต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน