คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย - ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.05.2566
52
0
แชร์
10
พ.ค.
2566

      ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุม โดย ดร. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานฝ่ายไทย และ ดร. เกศเกสร พระศรีสมบัติ รองอธิบดีกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ ประธานฝ่าย สปป.ลาว การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายทางสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขของกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป.ลาว รวมทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขแขวงที่มีอาณาเขตติดต่อกัน จำนวนทั้งสิ้น 85 คน
      การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 - 2568 (Joint Action Plan on Health Promotion and Environmental Health 2023 – 2025) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ รูปแบบการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปี ที่เน้นความร่วมมือในสองประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเมืองคู่ขนานชายแดนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีแผนการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก หรือ Water, Sanitation and Hygiene (WASH) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานและบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความต้องการการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานดังกล่าว สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะประสานงานในการยกร่างเอกสารความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างกรมอนามัยไทย กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป.ลาว เพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน