คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 
 

Data Management & Knowledge Management

 
 

1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ (ผู้อำนวยการ)

 

2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ)

 

3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

 

4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน)

 

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์ (นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ (นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ (นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

 

8. นางสาวสมประสงค์ ภาผล (นักจัดการงานทั่วไป)

 

9. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา (นักวิชาการพัสดุ)

 

10. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย (นักวิเทศสัมพันธ์)

 

11. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 
12. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

13. อื่นๆ เพิ่มเติม