ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
  พันธกิจ
  1. เป็นหน่วยประสานการดำเนินงาน และอำนวยการด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  2. จัดทำนโยบาย แผนความร่วมมือ และงบประมาณด้านต่างประเทศ พร้อมบูรณาการ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  3. วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่าที แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในกรม กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมนานาชาติ
  6. ดำเนินงานเรื่องการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานำเสนอผลงานการเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศของข้าราชการกรมอนามัย
  7. ประสานภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่วมมือและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
  8. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศกรมอนามัยประกอบด้วย 5 กลุ่มงานคือ
   1. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
         1) การดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          2) จัดทำและพัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่กรมอนามัยเป็นภาษาสากลและดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในบริบทของนานาชาติ
          3) ให้คำปรึกษาและข้อมูลเรื่องข้อบังคับ/กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
          4) ประสานและสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          5) ร่วมกำหนดเป้าหมาย/เข็มมุ่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะสากลทั้งด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่
          6) อำนวยการทางด้านงานพิธีการและรับรองชาวต่างประเทศ
          7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
    
   2. กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
          1) วิเคราะห์ Positioning ของกรมอนามัยตามบทบาทเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
          2) จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศและในระดับพื้นที่ชายแดนร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน
          3) จัดทำแผนการตลาดเชิงสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ(Social Marketing)
          4) จัดทำแผนงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
          5) พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกันในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          6) ประสานและติดตามการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศตามท่าที แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำหนดแนวทางไว้
          7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
    3. กลุ่มพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศ
          1) ประสานหน่วยงานในกรมอนามัย พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ วิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพของประเทศ เพื่อความพร้อมในการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างประเทศ
          2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
          3) เสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศทั้งในพื้นที่ชายแดน และระดับนานาชาติ
          4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
   4. กลุ่มพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
         1) ประสานหน่วยงานในกรมอนามัย พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ วิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อความพร้อมในการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างประเทศ
         2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
         3) เสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งในพื้นที่ชายแดน และระดับนานาชาติ
         4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
    5. กลุ่มอำนวยการ
         1) บริหารจัดการทั่วไปและงานเลขานุการของสำนักฯ
         2) บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์และเอกสารสิ่งพิมพ์
         3) บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุมกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ
         4) บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่
         5) บริหารจัดการงานงานบุคคล
         6) ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นภายในสำนักฯ
         7) ควบคุมกำกับภายในและเสริมสร้างการดำเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส
         8) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข