ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจบริการหน่วยงานและข้อร้องเรียน
หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (13/12/2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2563-2564 วันที่ 7 – 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี (19/08/2562)
โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างการวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม ฟังธรรมในเรื่องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (05/08/2562)
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทสรับรางวัลชนะเลิศอันดับ2และอันดับ3 จากโครงการHappy Health Happy walk Step Challenge ของกรมอนามัย (10/07/2562)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์ โฮเทล จ.นครพนม (25/06/2562)
อ่านทั้งหมด     
  รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารโตเกียว สมัยที่ 15 (CMP15) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2) ระหว่างวันที่ 2-14 ธ.ค. 62 ณ กรุงมาดริ ราชอาณาจักรสเปน (24/02/2563)
  รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารโตเกียว สมัยที่ 15 (CMP 15) และรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2) นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์ ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 62 ณ เยอรมนี (14/02/2563)
  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ น.ส.ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน ระหว่างวันที่ 8-13 ม.ค. 63 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (11/02/2563)
อ่านทั้งหมด     
  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2558 นางสาวแสงนภา อุทัยแสงไพศาล ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 8 ธันวาคม 2558 ญี่ปุ่น,ฟิลิปินส์,เวียดนาม,พม่าและมาเลเซีย (06/01/2559)
  ศึกษาดูงาน Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น (09/10/2558)
  เข้าร่วมประชุม The 16th World Conference on Tobacco or Health นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์ และ นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ระหว่างวันที่17- 21 มีนาคม 2558 ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (21/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
  สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2558 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (27/08/2558)
  ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การะประชุมภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐสภาสตอกโฮลม์ สมัยที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิช (11/08/2558)
  แจ้งการนำส่งแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ (21/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
  ข้อสั่งการสำคัญในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ 2 บุคคลระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ภายหลังจากการศึกษาดูงาน,อบรมให้รายงานOne page A4 ขึ้นเว็บไซต์ (ย้อนหลัง2ปี) (25/05/2559)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (03/12/2557)
  แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมอนามัย (03/12/2557)
  การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 (21/03/2557)
  การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2 (11/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
 
 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 0 0
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข