ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

 

 
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจบริการหน่วยงานและข้อร้องเรียน
หัวข้ออนามัยมีเดีย
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
  รายงานผลหลักสูตร Master of Public Health/International Course in Health Development ระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 62-4 ก.ย. 63 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (09/10/2563)
  รายงานผลหลักสูตร Introduction of intermediate care and seamless care service 2 น.ส.เพชรา ชวนะพันธุ์ 26 ม.ค.-8 ก.พ. 63 ณ ญี่ปุ่น (24/06/2563)
  รายงานผลการประชุมในหลักสูตร Post Graduate Training on Food Safety น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ ระหว่างวันที่ 2-13 มี.ค. 62 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (24/06/2563)
อ่านทั้งหมด     
  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2558 นางสาวแสงนภา อุทัยแสงไพศาล ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 8 ธันวาคม 2558 ญี่ปุ่น,ฟิลิปินส์,เวียดนาม,พม่าและมาเลเซีย (06/01/2559)
  ศึกษาดูงาน Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น (09/10/2558)
  เข้าร่วมประชุม The 16th World Conference on Tobacco or Health นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์ และ นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ระหว่างวันที่17- 21 มีนาคม 2558 ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (21/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
  สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2558 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (27/08/2558)
  ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การะประชุมภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐสภาสตอกโฮลม์ สมัยที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิช (11/08/2558)
  แจ้งการนำส่งแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ (21/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
  ข้อสั่งการสำคัญในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ 2 บุคคลระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ภายหลังจากการศึกษาดูงาน,อบรมให้รายงานOne page A4 ขึ้นเว็บไซต์ (ย้อนหลัง2ปี) (25/05/2559)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (03/12/2557)
  แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมอนามัย (03/12/2557)
  การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 (21/03/2557)
  การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2 (11/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 0 0
ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข