ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหนองหานแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี (19/07/2561)
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 (23/01/2561)
โครงการอบรมพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0 ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (15/01/2561)
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารสู่ DoH 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์ความร่วมือระหว่างประเทศ วันที่ 13 -15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (15/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
  รายงานผลการประชุมเรื่อง The First Global Heat Health Outcomes of Population in Thailand ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (17/01/2562)
  รายงานผลการประชุมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24) หน่วยงานสายสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (17/01/2562)
  รายงานผลการอบรมในหลักสูตร Oral Healthcare Related Activities in Japan (ENQQ) นางนนทินี ตั้งเจริญดี ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น (03/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2558 นางสาวแสงนภา อุทัยแสงไพศาล ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 8 ธันวาคม 2558 ญี่ปุ่น,ฟิลิปินส์,เวียดนาม,พม่าและมาเลเซีย (06/01/2559)
  ศึกษาดูงาน Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น (09/10/2558)
  เข้าร่วมประชุม The 16th World Conference on Tobacco or Health นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์ และ นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ระหว่างวันที่17- 21 มีนาคม 2558 ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (21/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
  สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2558 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (27/08/2558)
  ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การะประชุมภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐสภาสตอกโฮลม์ สมัยที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิช (11/08/2558)
  แจ้งการนำส่งแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ (21/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
  ข้อสั่งการสำคัญในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ 2 บุคคลระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ภายหลังจากการศึกษาดูงาน,อบรมให้รายงานOne page A4 ขึ้นเว็บไซต์ (ย้อนหลัง2ปี) (25/05/2559)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (03/12/2557)
  แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมอนามัย (03/12/2557)
  การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 (21/03/2557)
  การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2 (11/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข