ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
                
 
             ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน Cluster 1: Promoting healthy lifestyle ซึ่งกรมอนามัยเป็นผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย (National Coordinator)     ได้เข้าร่วมการประชุม 3rd Meeting of ASEAN Health Cluster 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบ (Focal Point) ประเด็น Health Priority ต่างๆ ภายใต้ Health Cluster1 เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมโรค)สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์) กรมสุขภาพจิต และสำนักโภชนาการ (กรมอนามัย) การประชุมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกลไกและการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ Cluster 1 Work Programme 2016-2020 โดย Lead countries ได้นำเสนอรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนงานฯ โดยเฉพาะสิ่งที่จะเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2017-2018 ซึ่งประเทศไทยนำเสนอรายละเอียด 10 กิจกรรมที่ไทยเป็น Lead country/co-lead ภายใต้ Health Priority 2 (Reduction of tobacco consumption and harmful use of alcohol), 3 (Prevention of injuries), 4 (Promotion of occupational health), 5 (Promotion of mental health), 6 (Promotion of healthy and active ageing) และ 7 (Promotion of good nutrition and healthy diet)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข